Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Praxuj s.r.o., IČO 50 597 523, Nový Svet 1182/40, Banská Bystrica 974 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30871/S (ďalej len “Prevádzkovateľ”) pre prístup a využitie služieb Prevádzkovateľa na internetovej stránke https://praxuj.sk.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”) upravujúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a uživateľov internetovej stránky https://praxuj.sk (ďalej len “praxuj.sk”), a to pri vstupe na praxuj.sk a jeho ďalším používaním, a tiež dalšie súvisiace právné vzťahy. praxuj.sk slúži k inzercii stáží a absolvenstkých pozícií.
 2. Pred registráciou alebo iným užívaním praxuj.sk je užívateľ povinný zoznámiť sa s aktuálnym znením Podmienok a povinnosti z nich plynúce dodržiavať. V prípade registrácie užívateľa - firmy je oprávnená tak učiniť len osoba k tomu oprávnená.
 3. Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom.
 4. Prevádzkovateľ nesprostredkúva zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z.

Definície pojmov

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

 • Cenník - zoznam obsahujúci ceny a podmienky služieb poskytovaných Prevádzkovateľom na portáli praxuj.sk;
 • Firma - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa na praxuj.sk za účelom nájsť vhodného stážistu alebo zamestnanca;
 • Klient - spoločné označenie Firiem a Záujemcov;
 • Podmienky - tieto Všeobecné obchodné podmienky;
 • Ponuka - ponuka stáže alebo absolventskej pracovnej pozície Firmy zverejnená na praxuj.sk;
 • praxuj.sk - webový portál umístěný na adrese https://praxuj.sk;
 • Prevádzkovateľ - spoločnosť Praxuj s.r.o., IČO 50 597 523, Nový Svet 1182/40, Banská Bystrica 974 01, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30871/S;
 • Služby - služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu praxuj.sk;
 • Užívateľ - osoba, ktorá používa praxuj.sk bez ohľadu na to, či se jedná o Klienta alebo o neregistrovaného návštevníka;
 • Záujemca - fyzická osoba - študent alebo absolvent - ktorá využíva služby praxuj.sk za účelom nájsť si stáž alebo zamestnanie.

Služby poskytované Záujemcom

 1. Záujemca je fyzická osoba, která si prostredníctvom Služieb Prevádzkovateľa hľadá vhodnú stáž alebo zamestnanie ako absolvent. Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Záujemcov sú bezplatné. Na využitie Služieb poskytovaných Záujemcom je vyžadovaná ich registrácia na praxuj.sk. Záujemca sa registruje uvedením svojho mena, priezviska, prihlasovacieho emailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca je pri vytvorení účtu povinný uviesť pravdivé a aktuálne údaje.
 2. Záujemca môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi obsahujúce vôľu zrušiť registráciu.
 3. Prevádzkovateľ prostredníctvom praxuj.sk poskytuje Záujemcom možnosť vytvoriť si v Účte svoj životopis a reagovať na uverejněnú Ponuku na praxuj.sk za tiechto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným užívateľom v kategórii Študent alebo Absolvent;
  • táto Služba je určená iba pre Záujemcov;
  • pri reakcii na zverejnenú Ponuku môže Záujemca zároveň pripojiť svoj životopis a/alebo motivačný list ak je vyžadovaný.

Služby poskytované Firmám

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom praxuj.sk poskytuje Firmám možnosť uverejniť Ponuku za týchto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným Firmám;
  • zverejnenie Ponuky je platné na jeden mesiac;
  • Firma má na výber zo štyroch Programov, pričom základným programom je program “Free”, ktorý je zdarma s možnosťou uverejniť maximálne 1 Ponuku stáže súčasne;
  • programy “Startup”, “Profi” a “Corporate” sú spoplatnené;
  • Cenník obsahuje detailný popis všetkých programov a cien programov “Startup”, “Profi” a “Corporate”.
 2. Ďalšie doplnkové služby (napr. propagácia Ponúk na sociálnych sieťach atd.) sú uvedené v Cenníku;
 3. Ostatné Služby sú poskytované individuálne podľa dohody s Firmou.

Vytvorenie Ponuky a uzavretie zmluvy

 1. Pre využitie Služieb je vyžadována registrácia Firmy na praxuj.sk, a to prostredníctvom vyplnění registračního formuláře. Po úspešnej registrácii je vytvorený Účet Firmy chráněný jedinečným přihlašovacím emailem a heslem. Služby si Firma objednáva prostredníctvom Účtu.
 2. Potvrdením vytvorenia Účtu Firmy zo strany Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej správy dochádza k uzatvoreniu rámcovej zmluvy.
 3. Potvrdením (prostredníctvom webovej stránky alebo emailom) výberu Programu zo strany Prevádzkovateľa je uzavretá jednotlivá zmluva.
 4. Firma uverejní Ponuku sama, určuje jej obsah a tiež čas jej zverejnenia.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmazanie zadaných Ponúk bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť zverejnenú Ponuku, ktorá:
  • je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, obecnými etickým pravidlami a dobrými mravmi;
  • je neúplná, zavádzajúca, obsahuje nepravdivé údaje alebo z iného dôvodu znižuje úroveň Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;
  • obsahuje informácie o tretích osobách bez ich vedomia;
  • obsahuje informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno či povesť Prevádzkovateľa alebo iných osôb;
  • obsahuje informácie zjavne nepravdivé;
  • podmieňuje ponuku zaplatením poplatku;
  • obsahuje reklamný alebo marketingový obsah;
  • prezentuje viac Ponúk v rámci jedného formuláru Ponuky;
  • bola zverejnená nad limit povolených ponúk Firmy;
  • bola duplicitne zverejnená jedným Klientom na Webe.

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny sa riadia aktuálnym Cenníkom umiestneným na https://praxuj.sk/firmy.
 2. Klient je po výbere spoplatneného programu a výberu doby (mesačne alebo ročne) v objednávke vyzvaný na zaplatenie predmetnej čiastky online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Na základe tejto platby mu bude vystavená faktúra potvrdzujúca zaplatenie predmetnej čiastky.
 3. Jednotlivé zmluvy na programy sú uzatvárané s autoprolongáciou na totožné obdobie. Klient je oprávnený jednotlivú zmluvu vypovedať ku koncu predmetnej doby, na ktorú bola uzatvorená, pričom dôjde ku zrušeniu autoprolongácie. V prípade uzavretia zmluvy na rok bude Firma upozornená pred výročím uzavretia zmluvy na blížiacu sa autoprolongáciu.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje platobnú metódu platobnou kartou pomocou online platobnej brány. Iný spôsob platby na základe dohody.

Použitie portálu praxuj.sk

 1. Pred používáním praxuj.sk je Užívateľ povinný zoznámiť sa so znením Podmienok. Používaním portálu praxuj.sk Užívatel vyjadruje súhlas so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pokiaľ Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne portál praxuj.sk opustiť a žiadnyn iným spôsobom ho nepoužívať.
 2. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom. Prístup a používanie praxuj.sk je bezplatné. Užívateľ nesie náklady mu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používaním praxuj.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné).
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok Klientom.
 4. Firma je oprávnená zadávať Ponuky len po registrácii na praxuj.sk. Pri registrácii a zverejňovaní Ponúk je Klient povinný uvádzať pravdivé a aktuálne údaje.
 5. Záujemcom je umožnené reagovať na zverejnenú Ponuku po prihlásení sa k Účtu alebo zaslaniu životopisu zároveň s vytvorením Účtu.
 6. Na základe registrácie je Klientovi zriadený účet zabezpečený prístupovým menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne prístupových údajov a zamedziť využívaniu účtu tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené k jeho užívaniu. Firmám môže byť umožnené spravovať profil Firmy prostredníctvom viacero užívateľských účtov.
 7. Účet vytvorený na základe registrácie sa dá kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi.

Ochrana osobných údajov a cookies

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sa riadi pravidlami s nakladaním s osobnými údajmi a pravidlami používania cookies, které sú uvedené na https://praxuj.sk/ochrana-osobnych-udajov. Tieto dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť týchto Podmienok.
 2. Prevádzkovateľom praxuj.sk je spoločnosť Praxuj s.r.o., Nový Svet 1182/40, Banská Bystrica 974 01, IČO 50 597 523, tel. +421902119540, email: gdpr@praxuj.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30871/S.
 3. Spoločnosť Praxuj s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016.
 4. Spracúvanie Osobných údajov prebieha v súlade so zásadou zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti a zodpovednosti v zmysle Zákona a Nariadenia.

Newsletter

 • Prevádzkovateľ na praxuj.sk umožňuje zasielanie newsletteru s aktuálnými reklamnými a marketingovými informáciami.
 • Užívateľ zaškrtnutím príslušnej kolonky udeľuje súhlas so spracúvaním svojho emailu pre účely zasielania newsletteru s reklamnými a marketingovými informáciami týkajúcich sa Služieb Prevádzkovateľa.
 • Svoj súhlas so spracúvaním údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať v odkaze v prijatom newsletteri alebo prostredníctvom emailu Prevádzkovateľa gdpr@praxuj.sk.
 • Tento systém Prevádzkovateľa je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Účelom spracúvania je poskytnutie reklamných a marketingových informácií týkajúcich sa Služieb Prevádzkovateľa Užívateľom. Súhlas je daný na dobu určitú na obdobie 3 rokov.

Registrácia

 • Prevádzkovateľ na praxuj.sk umožňuje vytvorenie Účtu Záujemcu na využitie ďalších Služieb Prevádzkovateľa.
 • Záujemca zaškrtnutím príslušnej kolonky prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a následne poskytuje súhlas so spracúvaním Osobných údajov (meno, priezvisko, email).
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je vedenie Účtu a poskytnutie Služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je daný na dobu určitú na obdobie 3 rokov.

Životopis

 • Prevádzkovateľ na praxuj.sk umožňuje Záujemcom prostredníctvom Účtu vytvorenie svojho Životopisu a jeho zmien. Záujemca má možnosť vo svojom Účte prezerať históriu odoslaných Životopisov.
 • Vzhľadom na skutočnosť, že Životopis uložený v Účte Záujemcu obsahuje údaje, ktoré sú podľa právnych predpisov považované za Osobné údaje, je ich spracúvanie možné iba so súhlasom Záujemcu. Záujemca pred vytvorením, resp. uložením Životopisu prehlasuje, že všetky uvedené Osobné údaje sú pravdivé a následne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je poskytnutie možnosti Záujemca vytvoriť si v Účte svoj životopis. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 let.
 • Prevádzkovateľ nestanovuje žádné minimálné obsahové požiadavky a uvedenie Osobných údajov v Životopisu je výlučne na rozhodnutie Záujemca, a ďalej Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemca uvedenie údajov z osobitnej kategórie osobných údajov podle § 16 Zákona alebo čl. 9 Nariadenia.

Mám záujem

 • Prevádzkovateľ na praxuj.sk umožňuje Záujemcom prostredníctvom Účtu odpovedať na zverejněnú Ponuku včetně zaslání motivačného listu alebo životopisu (ak je vyžadován alebo Záujemce jej chce zaslať).
 • Prevádzkovateľ archivuje odpovede odoslané Záujemcami na Ponuku zverejnene na praxuj.sk. Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi obsahují údaje, které jsou podle právních předpisů považovány za Osobné údaje, je spracúvanie možné iba so súhlasom Záujemca.
 • Uživateľ zaškrtnutím príslušnej kolonky prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a následně udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, email, životopis, motivačný list, průvodní zpráva) spoločnosti Praxuj s.r.o. a Firme, ktorá Ponuku uverejnila, ako prevádzkovatělom.
 • Záujemca má možnosť vo svojom Účtu prezerať svoje odpovede na Ponuky.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je poskytnutie možnosti prepojiť Firmy hľadajúce stážistov a zamestnancov a uchádzačov o stáže a zamestnanie. Spoločnosť Praxuj s.r.o. ako Prevádzkovateľ archivuje odpovede odoslané Záujemcami na Ponuky uverejnené na praxuj.sk. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 let.

Spoločné ustanovenie

 • Spoločnosť Praxuj s.r.o. je Prevádzkovateľom - osobou podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Užívateľ môže tento súhlas opakovane predĺžiť potvrdením predlžovacieho emailu.Po uplynutí tejto doby budú údaje v anonymizovanej podobe uchovávané pro štatistické účely. Udělený souhlas je nezbytný k vedení Účtu a ku zprostredkovaniu ponúk.
 • Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu gdpr@praxuj.sk.
 • Osobné údaje sú spracovávané automaticky.
 • Pri spracúvaní Osobných údajov nedôjde k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
 • Užívateľ má právo na prístup k Osobným údajom, na opravu Osobných údajov, na vymazanie Osobných údajov, na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, namietať spracúvanie Osobných údajov, na prenosnosť Osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Užívateľ bude informovaný o porušenie zabezpečenia osobných údajov.
 • Užívateľ môže na Prevádzkovateľa podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ zriadil funkciu zodpovednej osoby, je ňou Jozef Gašparík, email: gdpr@praxuj.sk. Zodpovedná osoba je zároveň kontaktom pre všetky záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webstránky praxuj.sk môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení návštevníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webstránka praxuj.sk môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. veľkosť písma a pod.). Webstránka praxuj.sk používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení návštevníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Návštevník môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude návštevník pri opakovanej návšteve webstránky praxuj.sk pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webstránky nemusia byť funkčné. Za účelom zlepšenia užívateľského prostredia a optimalizácie prevádzkovateľ zároveň spracováva anonymizované údaje o chovaní návštevníka na webovej stránke.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi akýmkoľvek Záujemcom a Firmou. Prevádzkovateľ umožňuje na portáli praxuj.sk Firmám zverejniť Ponuky, nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľadu obsahu zverejneného Firmou na praxuj.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplnosť, pravdivosť obsahu zverejneného na praxuj.sk ani za prípadné nekalosúťažné jednanie prostredníctvom praxuj.sk alebo porušenie osobnostných či autorských práv. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za súbory nahranými Klientami.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na praxuj.sk, vrátane účtu, ani nezávadnosť a bezpečnosť praxuj.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi pri realizácii prístupu a používaní praxuj.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na praxuj.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou praxuj.sk, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, disku, neoprávneného prístupu k prenosom dát Užívateľa.
 3. Kliknutím na niektoré odkazy na portáli praxuj.sk môže dôjsť k opusteniu portálu praxuj.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 4. Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Klientov/Užívateľov na portál praxuj.sk.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponúk zverejnených na praxuj.sk, za grafické znázornenie a za ich gramatické spracovanie. Za porušenue práv tretích osôb zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služieb na praxuj.sk.
 6. Klient je povinný chrániť údaje získané pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť ich pred prístupom neoprávnených osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti za škodu zodpovedá v plnom rozsahu Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov Záujemcov.
 7. V prípade, že budú voči Prevádzkovateľovi uplatnené nároky z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tejto časti, Klient sa zaväzuje tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa odškodniť v plnom rozsahu.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nájdenie vhodného stážistu alebo absolventa.
 9. V prípade omeškania Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody a náhradu za objednané Služby, které po túto dobu nemohol využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody a prípadné nároky tretích osôb spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na praxuj.sk v súvislosti s jemu poskytovanou Službou.
 2. Chybou na praxuj.sk se rozumie predovšetkým nefunkčnosť Služieb na základe jednotlivej zmluvy, a to po dobu dlhšiu než 6 hodín počas 24 hodín.
 3. Chybou nie je, pokiaľ Služby Prevádzkovateľa nie sú dostupné v dôsledku nefunkčného pripojenia Klienta na internetovú sieť alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 4. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Klient chybu zistil alebo zistiť mohol.
 5. Klient je oprávnený uskutočniť reklamáciu písomne (poštou na adresu Prevádzkovateľa, emailom na adresu: info@praxuj.sk). Reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa prevzatia reklamácie oznámiť výsledok jej vybavenia.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Podmienok. O tomto je povinný informovať Klientov zverejnením zmien na praxuj.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových Podmienok strácajú pôvodné Podmienky platnosť.
 2. Vzťahy neupravené v zmluve a/alebo v Podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred Podmienkami. Pôsobnosť Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 5.3.2019.