Erasmus+: Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027

Študenti a absolventi
Erasmus+: Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027

Začiatkom roku 2021 odštartoval úplne nový program Erasmus+, ktorý budú v sedemročnom programovom období na Slovensku implementovať národné agentúry SAAIC a IUVENTA. Program, ktorý patrí medzi najúspešnejšie iniciatívy Európskej komisie a ktorého sa doposiaľ zúčastnilo vyše 10 miliónov účastníkov, so sebou prináša množstvo noviniek a vylepšení.

Ich cieľom je, aby sa program Erasmus+ stal dostupnejším ešte väčšiemu množstvu záujemcov, neustále reagoval na aktuálne dianie vo svete, prinášal jednoduchší prístup zapojenia a zlepšoval kvalitu vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. To všetko bude možné aj vďaka dvojnásobne vyššiemu rozpočtu – na obdobie rokov 2021 – 2027 je vyčlenený rozpočet 28,4 miliardy eur.

Čo je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) nové?

Jednou z výrazných noviniek je určenie štyroch prierezových priorít. Všetci priaznivci digitálnych nástrojov sa môžu tešiť na pokrok v tejto oblasti, keďže digitalizácia sa stáva dôležitou témou programu nielen v súvislosti so zatváraním škôl a vzrastajúcou potrebou dištančného vzdelávanie v poslednom roku.

Medzi prvé ohlásené novinky patrí napríklad spustenie aplikácie Erasmus+ app, ktorá ponúka informácie, podporu aj služby spojené s úspešným absolvovaním Erasmus+ pobytu v zahraničí. Program sa rovnako stáva inkluzívnejším a snaží sa sprístupniť príležitosti vo vzdelávaní naozaj pre každého. Ďalšou dôležitou prioritou je environmentálna udržateľnosť a podpora klimatických cieľov. Ich zavedenie do učebných plánov a podpora povedomia o životnom prostredí u všetkých vekových kategórií.

 Poslednú tému predstavuje aktívne občianstvo,  v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou. V súvislosti s témami sa inovujú aj úspešné iniciatívy programu Erasmus+. Môžete sa tak tešiť na ešte lepšie Európske univerzity, DiscoverEU umožňujúcu mladým ľuďom spoznávať kultúru a rozmanitosť Európy, Učiteľské akadémie Erasmus poskytujúce kurzy a informačné materiály všetkým pedagógom, Centrá odbornej excelentnosti podporujúce vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave a iné.

Novší, medzinárodný a modernejší program Erasmus+ sa snaží o neustále rozširovanie možností zapojenia sa pre čo najväčší počet účastníkov, pre rôzne vzdelávacie organizácie či nové krajiny so snahou prispievať k zvýšeniu kvality vzdelávania v Európe. Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, pri príležitosti prijatia ročného pracovného programu Erasmus+ zdôraznila, že: „skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

Ako sa zapojiť do prvej výzvy v novom programe Erasmus+?

Ako tieto nové príležitosti využiť? Európska komisia vydala 25. marca 2021 Výzvu na predkladanie návrhov 2021EAC/A01/2021. Je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

Na Výzvu bolo z celkového rozpočtu programu Erasmus+ 2021 – 2027 vyčlenených 2,45 miliardy eur a táto suma dáva jedinečnú príležitosť aj slovenským záujemcom navrhnúť svoj vlastný Erasmus+ projekt, zapojiť sa do Výzvy, nadviazať nové medzinárodné partnerstvá a prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania na Slovensku.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko, taktiež vyjadril podporu programu a jeho novým príležitostiam: „Program Erasmus+ asi ani netreba predstavovať - je stelesnením európanstva, otvára obzory mladým ľuďom a umožňuje im spoznať z bezprostrednej blízkosti vzdialené, a predsa blízke členské krajiny EÚ. Som rád, že nová Výzva otvára možnosti napríklad aj pre učiteľov a študentov odborného vzdelávania. A som rád, že Erasmus+ reaguje na výzvy doby a bude inkluzívnejší, zelenší, digitálny a v konečnom dôsledku i aktívnejší.”

Výzva v programe Erasmus+ prináša nové príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických aj odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Záujemcovia sa pritom môžu rozhodnúť zapojiť sa do jednej z akcií, ktoré program Erasmus+ prináša:
- Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
- Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
- Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
- Akcie Jean Monnet

Jednotlivé termíny na predkladanie návrhov projektov a podmienky pre konkrétne časti akcií nájdete v samotnej Výzve.

Kde hľadať viac informácií?

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s programom Erasmus+ 2021 – 2027 a aktuálnou Výzvou nájdete na webstránke Výzvy a webstránkach národných agentúr www.erasmusplus.sk a www.iuventa.sk. Národné agentúry SAAIC a IUVENTA navyše pripravujú sériu webinárov, ktorých cieľom je pripraviť potenciálnych realizátorov projektov Erasmus+ na podávanie návrhov projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania. Webináre sa budú konať:

12. 4. 2021, 13:00 – „Úvodný webinár k výzve 2021 pre všetky oblasti“
12. 4. 2021, 15:00 - „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 - 2027 – KA1“
13. 4. 2021, 13:00 - „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 - 2027 – KA2“
14. 4. 2021, 14:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti vzdelávania dospelých?“
15. 4. 2021, 13:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti školského vzdelávania?“
15. 4. 2021, 14:30 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy?“
19. 4. 2021, 13:00 – „Inštruktážny webinár pre akreditované organizácie v oblastiach VD, OVP a ŠV“
23. 4. 2021, 10:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá?“
26. 4. 2021, 13:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá?“
27. 4. 2021, 13:00 – „Webinár k výzve 2021 pre centralizované akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania“
*mimo oblasti mládeže a športu

Ako sa stať externým hodnititeľom projektov?

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zároveň vyhlasuje otvorenú výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár, pre ďalšie otázky možno kontaktovať erasmusplus@saaic.sk.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!